Quyết định 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/

Advertisements

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Sau mười năm các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 12/3/2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW nhằm tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: http://dangcongsan.vn/

Luật đất đai

Luật đất đai hợp nhất số 30/VBHN-VPQH của Văn phòng quốc hội ngày 18 tháng 12 năm 2013, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: http://www.moj.gov.vn/