Tham vấn cộng đồng về Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (BV&PTR) được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành vào ngày 3. 12. 2004 là một đạo luật quan trọng, thể hiện được chủ trương bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Tuy nhiên sau gần 10 năm thực hiện (từ 2004 đến 2013), bên cạnh các mặt tích cực như i) đã tạo được hành lang pháp lý thuận lợi và huy động các nguồn lực quốc gia vào việc BV&PTR, ii) góp phần tăng độ che phủ của rừng, iii) xóa đói giảm nghèo, và iv) nâng cao đời sống của người dân sống gần rừng; thì Luật BV&PTR 2004 đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế như cộng đồng dân cư thôn chưa được qui định là chủ rừng, các điều quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình trong Luật còn mang tính định hướng, chưa thể hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc BV&PTR là “đảm bảo cho người làm nghề rừng sống chủ yếu bằng nghề rừng”…Vì những lý do đó, Nhà nước đã có chủ trương điều chỉnh, sửa đổi lại Luật BV&PTR từ 2014-2017 cho phù hợp với thực tế sau khi Hiến Pháp và Luật Đất đai sửa đổi 2013 đã được Quốc hội thông qua.

Trong năm 2014, Liên minh Đất rừng (FORLAND) dự định sẽ phối hợp với các bên liên quan (như TCLN, Cục KL, truyền thông báo chí, cộng đồng, chính quyền địa phương…) thực hiện tham vấn cộng đồng về các vấn đề liên quan đến hộ gia đình và cộng đồng được qui định trong Luật BV&PTR 2004 cũng như trong việc thực hiện Luật. Kết quả tham vấn sẽ làm cơ sở cho FORLAND thực hiện VĐCS trong các năm tiếp theo nhằm bổ sung, điều chỉnh Luật và việc thực hiện Luật cho phù hợp hơn với thực tế cuộc sống.

Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng, từ 1-12. 2014

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s