Vận động ban hành chính sách của Chính phủ về đánh giá Nông lâm trường quốc doanh và tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc và miền núi

Trong năm 2013 và giai đoạn trước đây, FORLAND đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến NQ 28/2003 của BCT, NĐ 200/2004 của CP, các TT 38/2007 và TT 07/2011 về hướng dẫn thủ tục thực hiện GĐGR và đã phát hiện nhiều bất cập trong quá trình tiếp cận quỹ đất rừng cho người dân tộc thiểu số miền núi trong việc rà soát quỹ đất từ các Nông lâm trường quốc doanh (NLTQD).  Luật đất đai năm 2013 đã quy định tại điều 133 về việc rà soát đất đai của các NLTQD, tại khoản 2: Đất do các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, giao khoán, cho thuê, cho mượn trái pháp luật, bị lấn, bị chiếm được thu hồi để tạo quỹ đất giao, cho thuê cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trong đó phải ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương. Trên cơ sở kế hoạch tổng kết NQ 28 của BCT năm 2003 và ban hành NQ mới về tiếp tục đổi hoạt động của NLTQD. Theo chương trình làm luật của CP trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2014, Thủ tướng CP sẽ ban hành văn bản thay thế NĐ 200 về đổi mới, sắp xếp lại NLTQD trong đó có nội dung tiếp tục rà soát quỹ đất do các NLTQD đang quản lý. Đây là điểm quan trọng mà FORLAND quan tâm và đóng góp các ý kiến về việc tăng cường khả năng tiếp cận công bằng quỹ đất của người dân từ việc rà soát quỹ đất này.

Mục tiêu: i)Các đóng góp của  FORLAND sẽ được  được ghi nhận trong NĐ mới của CP về đánh giá, rà soát đất đai NLTQD góp phần đảm bảo việc tiếp cận đất đai một cách cộng bằng cho người DTTS và miền núi.

Phương pháp triển khai:  FORLAND kết hợp với VUSTA và TCLN thử nghiệm rà soát tại thực địa, rút kinh nghiệm hoàn  thiện bộ tiêu chí góp phần cho CP ban hành NĐ mới khả thi, phù hợp với tinh thần của NQ mới về NLTQD và Luật đất đai 2013:

–          Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và công cụ đánh giá;

–          Xây dựng mô hình áp dụng bộ tiêu chí đánh giá thử nghiệm;

–          Hoàn thiện bộ tiêu chí;

Thời gian dự án: 12 tháng, từ tháng 01 – tháng 12 năm 2014

FORLAND

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s