Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN

Ngày 27/06/2016 Bộ NN&PTNT đã ban hành thông tứ số 20/2016/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

Theo đó, Thông tư 20 sẽ sửa đổi một số nội dung trong các Thông tư như sau:

  1. Sửa đổi mục III của Thông tư 38/2007/TT-BNNPTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Bãi bỏ mục III và phụ lục 3 của Thông tư 38.
  2. Sử đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2012 quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.
  3. Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
  4.  Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;
  5. Bãi bỏ Khoản 11 Mục 2 của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 về hướng dẫn thực hiện một số điều về Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/2006 QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
  6. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 25/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số qui định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;

Chi tiết nội dung thông tư 20 tại được link dưới đây: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-so-20-2016-tt-bnnptnt-ngay-27-6-2016-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-38-2007-tt-bnnptnt-78-2011-tt-bnnptnt-25-2011-tt-b-a3054

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s