Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm của FORLAND

Nhằm tổng kết, rà soát lại các hoạt động đã thực hiện, đánh giá các khó khăn thách thức và rút ra các bài học kinh nghiệm cho gia đoạn 6 tháng tiếp theo. Cũng như việc thực hiện cam kết về cập nhật và báo cáo tiến độ hoạt động với nhà tài trợ Oxfam. Liên minh đất rừng (FORLAND) đã xây dựng và hoàn thiện báo cáo tiến độ 06 tháng đầu năm 2016: “Báo cáo vận động chính sách dựa vào bằng chứng của Liên minh đất rừng-FORLAND”.  Báo cáo được xây dựng dựa trên việc thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin từ các thành viện trong mạng lưới, cũng như soi chiếu với kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm 2016. Báo cáo gồm các phần chính:

  1. Phần thông tin chung về dự án
  2. Phần Bối cảnh chính sách
  3. Phần Mục tiêu của dự án
  4. Phần Phương pháp tiếp cận của FORLAND
  5. Phần Kết quả đạt được
  6. Phần tác động của dự án
  7. Phần kết luận và kiến nghị

Chi tiết báo cáo có thể xem tại: BC Tien do FORLAND

Advertisements