Địa chỉ các tổ chức thành viên FORLAND

1. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế

Điện thoại: 054.529749/ Fax: 054.530000

Email: crd.hue@dng.vnn.vn

2. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Địa chỉ: Số 24H2, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35564001

Email: contact@nature.org.vn

3. Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD)

Địa chỉ: Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3684969

Email: cird@cird.org.vn

4. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)

Địa chỉ: 38 Nguyễn Cư Trinh, thành phố Huế

Điện thoại: 054.3539229

Email: corenarm@gmail.com

Website: http://www.corenarm.org.vn

5. Qũy Phát triển nông thôn và giảm nghèo (RDPR)

Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052.872465

Email:rdpr.fund@gmail.com

Website: rdpr.org.vn

6. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD)
2/33Nguyễn Trường Tộ, Thành Phố Huế;

Điện thoại: (84 54) 3877314; *Fax: (+84 54) 3837714

Email:csrd@vnn.vn

Website:  http://www.csrd.vn/

 FORLAND

Advertisements