Giới thiệu về FORLAND

sinhkenguoidan

Mạng lưới Đất rừng (FORLAND) là mạng lưới kết nối các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Mạng lưới được hình thành từ năm 2012 với mục đích góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy quản lý và phát triển tốt hơn tài nguyên rừng và cải thiện đời sống cộng đồng có sinh kế gắn liền với đất và rừng.

Về tổ chức, FORLAND là sự hợp nhất của mạng lưới Land Rights Network – LRN (là một nhóm các LNGOs ở miền Trung) và Mạng lưới Đất rừng nhằm tạo ra sự đa dạng và tăng cường sức mạnh tập thể, đồng thời hợp tác với báo chí và truyền thông nhằm tác động tới các quyết sách của các cơ quan hoạch định chính sách. FORLAND hiện nay có 08 tổ chức thành viên nòng cốt bao gồm:

1-Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD),
2- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM),
3- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD),
4-Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD),
5-Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature),
6-Qũy Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR).
7- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững (CRCSD).
8- Viên Tư vấn phát triển kinh tế- Xã hội Nông thôn và Miền núi(CISDOMA)

9-Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế và môi trường bền vững (SEEDS)

Kết quả vận động chính sách (VĐCS) của FORLAND đã góp phần phần phản ánh thực trạng bức xúc và mâu thuẫn trong quản lý, sử dụng đất rừng giữa các NLTQD và người dân địa phương tới các cơ quan hoạch định chính sách (HĐCS) thông qua các phương tiện truyền thông.

Trong thời gian tới, FORLAND sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động VĐCS về tiếp cận đất đai của đồng bào DTTS từ việc thu hồi đất đai của các NLTQD; Tham gia tích cực vào việc sửa đổi, điều chỉnh lại Luật BV&PT rừng năm 2004; Và tham gia cung cấp thông tin cho việc ban hành các văn bản dưới luật của luật đất đai sửa đổi 2003. Các vấn đề như PES, REDD, FLEGT hoặc chính sách đồng quản lý cũng sẽ được FORLAND tham vấn và vận động.

FORLAND

Advertisements