Category Archives: TRANG CHỦ

Giới thiệu về FORLAND

sinhkenguoidan

Liên minh Đất rừng được thành lập vào cuối năm 2010 trong khuôn khổ chương trình Programmatic Approach của ICCO Hà Lan. Đến đầu năm 2014, Liên minh Đất rừng sát nhập với mạng lưới Land Rights Network ở miền Trung và lấy tên hoạt động là FORLAND như hiện nayTừ năm 2010, FORLAND đã triển khai các hoạt động VĐCS dựa vào bằng chứng về rà soát, thu hồi đất đai của các nông lâm trường quốc doanh (NLTQD) nhằm tạo quỹ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số; và giao đất giao rừng (GĐGR) cho người dân.

Về tổ chức, FORLAND là sự hợp nhất của mạng lưới Land Rights Network – LRN (là một nhóm các LNGOs ở miền Trung) và Liên minh Đất rừng nhằm tạo ra sự đa dạng và tăng cường sức mạnh tập thể, đồng thời hợp tác với báo chí và truyền thông nhằm tác động tới các quyết sách của các cơ quan hoạch định chính sách. FORLAND là mạng lưới các tổ chức phi chính phủ địa phương cùng hoạt động vì mục đích hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận đất, rừng một cách công bằng, bao gồm: Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD), Qũy Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR).

Kết quả vận động chính sách (VĐCS) của FORLAND đã góp phần phần phản ánh thực trạng bức xúc và mâu thuẫn trong quản lý, sử dụng đất rừng giữa các NLTQD và người dân địa phương tới các cơ quan hoạch định chính sách (HĐCS) thông qua các phương tiện truyền thông.

Trong thời gian tới, FORLAND sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động VĐCS về tiếp cận đất đai của đồng bào DTTS từ việc thu hồi đất đai của các NLTQD; Tham gia tích cực vào việc sửa đổi, điều chỉnh lại Luật BV&PT rừng năm 2004; Và tham gia cung cấp thông tin cho việc ban hành các văn bản dưới luật của luật đất đai sửa đổi 2003. Các vấn đề như PES, REDD, FLEGT hoặc chính sách đồng quản lý cũng sẽ được FORLAND tham vấn và vận động.

FORLAND