Toàn văn Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU – Bản dịch

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hà Nội đã cùng tổ chức họp công bố kết thúc quá trình phê chuẩn và phê duyệt Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/6/2019.

Continue reading “Toàn văn Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU – Bản dịch”

Giới thiệu về FORLAND

sinhkenguoidan

Liên minh Đất rừng (FORLAND) là một mạng lưới kết nối các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Liên minh được hình thành từ năm 2012 với mục đích góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy quản lý và phát triển tốt hơn tài nguyên rừng và cải thiện đời sống cộng đồng có sinh kế gắn liền với đất và rừng.

Về tổ chức, FORLAND là sự hợp nhất của mạng lưới Land Rights Network – LRN (là một nhóm các LNGOs ở miền Trung) và Mạng lưới Đất rừng nhằm tạo ra sự đa dạng và tăng cường sức mạnh tập thể, đồng thời hợp tác với báo chí và truyền thông nhằm tác động tới các quyết sách của các cơ quan hoạch định chính sách. FORLAND hiện nay có 09 tổ chức thành viên nòng cốt bao gồm:

1-Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD),
2- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM),
3-Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD),
4-Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature),
5-Qũy Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR).
6- Viên Tư vấn phát triển kinh tế- Xã hội Nông thôn và Miền núi(CISDOMA)
7- Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kinh tế và Môi trường bền vững (SEEDS)
8- Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (TROPENBOS)
9- Liên minh Xanh (GreenNet)

Kết quả vận động chính sách (VĐCS) của FORLAND đã góp phần phần phản ánh thực trạng bức xúc và mâu thuẫn trong quản lý, sử dụng đất rừng giữa các NLTQD và người dân địa phương tới các cơ quan hoạch định chính sách (HĐCS) thông qua các phương tiện truyền thông;

FORLAND đã đang và sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động VĐCS về tiếp cận đất đai của đồng bào DTTS từ việc thu hồi đất đai của các NLTQD;Tham gia tích cực vào việc xây dựng Luật Lâm nghiệp 2017, Tham gia hỗ trợ xây dựng các Nghị định của Luật Lâm nghiệp, Và tham gia cung cấp thông tin cho việc ban hành các văn bản dưới luật của luật đất đai sửa đổi 2003. Các vấn đề như PES, REDD, FLEGT hoặc chính sách đồng quản lý cũng sẽ được FORLAND tham vấn và vận động.

FORLAND

FORLAND TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN”

Để triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”, Liên minh đất rừng FORLAND cần tuyển 02 tư vấn: gồm 01 tư vấn chính và 01 tư vấn để thực hiện các hoạt động tham gia cùng dự án từ 8/2019 đến tháng 3/2019.  Thời hạn ứng tuyển hết ngày 27/8/2018.

logo-FORLAND

Continue reading “FORLAND TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN””